top of page
  • LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Artboard 1_4x

בי״ח דנה לילדים

הוזמנו על-ידי הצוות החינוכי של בית חולים דנה לילדים (איכילוב) למתן ייעוץ בנוגע לסביבות הלימוד, במהלך המפגש עלה קושי בו נתקל הצוות והוא ליווי טוב יותר של הילדים וההורים בתהליך אותו עוברים כחלק מטיפול רפואי, הצוות החינוכי תיאר את הקושי להגיע לכולם, וסיפר כי ישנן חוברות מלפני כ- 20 שנה שהופקו בעבודה רבה אבל כיום לא תואמים פרוטוקול טיפול ובנוסף לא תואם הנגשת תוכן שפתית וויזואלית לימים אלו.
מרגע זה החלנו לתכנן וליצור חוברת חדשה, בתהליך פירקנו את התהליך אותו החולים הצעירים עם משפחתם בכניסתם לבית החולים, לתהליך היו שותפים רבים, מצוות הקבל, האחיות, רופאים עו״ס פסיכולוגים מנתחים מרדימים... ומנכ״ל בית החולים
במקביל יצרתי דמות שונה מהדמויות המלוות את לוגו בי״ח דנה, וזאת כדי ליצור דמות אחת ללא מגדר וסממנים אנושיים, במכוון השפה בה נקטנו הייתה ניטרלית, דרך עיניו של בנג׳י מסופר לילדים, הילדות ומשפחותיהם על התהליך אותו הם יעברו.
לאחר פילוט של חודש ותיקונים עברנו להדפסה המונית והחוברות נחשבות להצלחה

ניסינו להנגיש את החוברות למצב דיגיטלי אינטראקטיבי אבל בגלל קשיים עצרנו תהליך זה
עדיין מחפשים להגשים את הרעיון

מסלולי קריירה בחינוך

עיצוב תוכן פדגוגי בתיכון חדש

תכנון ועיצוב סביבות למידה

דיקלה גלזר

אינפוגרפיקה

שירלי זמיר

בי״ח דנה לילדים

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

HOME BAKER

משחקי בריחה

FIT POINT

כפתור ירוק פתרונות

bottom of page